چگونه برای جراحی کوچک کردن سینه آماده شویم

آمادگی برای جراحی کوچک کردن سینه از اهمیت ویژه ای برای بیمار و جراح برخوردار می باشد.

جراحی سینه

در جراحی کوچک کردن سینه مانند سایر جراحی ها جراح شما پس از ارزیابی آزمایشات اطلاعات جهت آمادگی برای جراحی سینه را در اختیار شما قرار میدهد. ممکن است دارویی را به شما تجویز کند و یا داروهایی که مصرف می کنید را تغییر دهید. شما نیز به توصیه های جراح خود دقت کنید تا دوران بهبودی پس از عمل را با موفقیت پشت سر قرار دهید.

همچنین جراح کارهای روز پس از عمل را گوشزد میکند و نیز مراقبت ها و ویزیت های بعدی را بیان میکند.

بهتر است یک شبانه روز پس از جراحی همراهی با شما باشد.